REGULAMIN SERWISU

 

pressunite.pl /pressunite.com

 

§ 1.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie podane niżej określenia oznaczają każdorazowo:

 1. Serwis” / „PRESSUNITE” – platforma internetowa, znajdująca się pod adresami internetowymi: pressunite.pl oraz pressunite.com, umożliwiająca obrót treściami chronionymi prawem autorskim, ukierunkowana na pośrednictwo w obrocie tymi treściami pomiędzy Użytkownikami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przy czym szczegółowe warunki sprzedaży / zakupu, udzielania licencji itp. określają zawierane pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu Umowy Licencyjne;
 2. Administrator” – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, określony szczegółowo w § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu;
 3. Użytkownik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w imieniu własnym lub w imieniu i na rzecz reprezentowanego przez siebie podmiotu (innej osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Warunkiem korzystania z Serwisu przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jest rejestracja Konta przez osobę uprawnioną do działania w imieniu takiego podmiotu. Korzystanie z Serwisu przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności prawnej, w szczególności małoletnią, wymaga zgody jej przedstawiciela ustawowego;
 4. Rejestracja” – procedura zakładania Konta w Serwisie;
 5. Konto” – prowadzone przez Administratora miejsce w Serwisie, dostępne dla Użytkownika pod unikalną, indywidualną nazwą (Login), za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza dane, gromadzi je i zarządza nimi;
 6. Konto standard” – bezpłatne Konto, w ramach którego Użytkownik uzyskuje ograniczony dostęp do funkcjonalności Serwisu (wyłącznie do funkcjonalności Presstransfer);
 7. Konto premium” – płatne Konto, w ramach którego Użytkownik uzyskuje dostęp do innych funkcjonalności Serwisu, tj.:

- w przypadku Twórców – roboty i algorytmy (Robot monitorujący, Robot wyceniający);

- w przypadku Wydawców – funkcjonalność podstawowa Presstransfer oraz dodatkowo funkcjonalności: Pressorder, Pressgrouper i Pressexchange, jak również wykorzystywane w Serwisie roboty i algorytmy (Robot monitorujący, Robot wyceniający, Robot grupujący);

 1. Login” – indywidualne, unikalne oznaczenie Użytkownika, używane dla potrzeb korzystania z Serwisu;
 2. Twórca” – Użytkownik Serwisu, oferujący swoje Utwory za pośrednictwem Serwisu;
 3. Wydawca” – Użytkownik Serwisu, zainteresowany nabyciem licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do oferowanych za pośrednictwem Serwisu Utworów, względnie wymianą Utworów z innymi Użytkownikami Serwisu;
 4. Utwory” – wszelkie materiały oferowane za pośrednictwem Serwisu przez Użytkowników w formie tekstowej lub w innej formie akceptowalnej z punktu widzenia zasad korzystania z Serwisu, podlegające ochronie wynikającej z przysługujących Użytkownikowi praw autorskich;
 5. Umowa Licencyjna” – zawierana pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, według znajdujących się w Serwisie wzorów, umowa, określająca wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz zasady korzystania z Utworów. Wskazanym terminem objęte są na potrzeby Regulaminu zbiorczo wszelkie umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu, których wzory opublikowane zostały w Serwisie, chyba że ze szczegółowych postanowień Regulaminu wynika co innego;
 6. Cennik” – opublikowane na stronach Serwisu zestawienie wynagrodzeń (opłat, prowizji itp.) na rzecz właściciela Serwisu z tytułu świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług;
 7. Regulamin” – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Przedmiotem Regulaminu nie są objęte wzajemne prawa i obowiązki Stron Umów Licencyjnych, a w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umów Licencyjnych a postanowieniami Regulaminu każdorazowo pierwszeństwo w stosowaniu mieć będą postanowienia umów.

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego PRESSUNITE, dostępnego pod adresami internetowymi http://pressunite.pl oraz http://pressunite.com. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 2. Każdy Użytkownik Serwisu może w dowolnej chwili uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, włącznie z możliwością jego odtworzenia i utrwalenia.
 3. Serwis jest platformą internetową, której celem jest umożliwienie obrotu treściami medialnymi chronionymi prawem autorskim. Właściciel Serwisu (Administrator) nie jest stroną zawieranych pomiędzy Użytkownikami Serwisu Umów Licencyjnych.
 4. Serwis skierowany jest w szczególności z jednej strony do Twórców, oferując im możliwość odpłatnego udostępnienia swoich Utworów innym Użytkownikom, z drugiej zaś – do wszelkiego rodzaju Wydawców, zainteresowanych nabyciem określonych treści (Utworów). Do rodzaju Użytkownika zostały dostosowane oferowane w Serwisie funkcjonalności, scharakteryzowane w § 7 niniejszego Regulaminu.
 5. Właścicielem Serwisu (Administratorem) jest spółka prawa polskiego pod firmą Internetowa Platforma Prasowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, adres: ul. Gościnna 9/5, 20-532 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416202, NIP: 7123271042, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,- PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 6. Właścicielowi Serwisu przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich Utworów stanowiących elementy układu Serwisu, w tym elementów graficznych, oznaczeń, kompozycji, logo, bazy danych itp. Zabronione jest jakiegokolwiek powielanie, kopiowanie i wykorzystywanie w całości lub w części ww. Utworów dla potrzeb własnych Użytkowników Serwisu, jak i dla potrzeb osób trzecich, bez wyraźnej uprzedniej zgody Administratora.
 7. Dla potrzeb korzystania z Serwisu (systemu teleinformatycznego) niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, wyposażonego w oprogramowanie pozwalające na przeglądanie jego zasobów, akceptujące pliki typu cookies oraz posiadanie skrzynki poczty elektronicznej.

 

§ 3.

Rejestracja Konta Użytkownika

 1. Z Serwisu mogą korzystać tylko zarejestrowani Użytkownicy. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

 

 1. Rejestracja Konta Użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego po kliknięciu znajdującej się na stronie internetowej Serwisu ikony „Zarejestruj się”. Przy rejestracji Konta Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, określa sposób korzystania z Konta (jako Autor bądź jako Wydawca). Dopuszczalne jest korzystanie przez jednego Użytkownika z Konta zarówno jako Autor jak również jako Wydawca.

 

 1. Rejestracja Konta wymaga równoczesnej akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Z chwilą rejestracji zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Użytkownik dodatkowo wyraża zgodę na wykorzystanie dostępnego w Serwisie Robota wyceniającego, dla dokonania wyceny oferowanych za pośrednictwem Serwisu Utworów.

 

 1. W czasie rejestracji Konta Użytkownik zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych informacji określonych w formularzu rejestracyjnym, w tym obejmujących Login oraz hasło dostępu do Konta. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podanych przez siebie danych oraz za wszelkie czynności dokonywane przy ich wykorzystaniu.

 

 1. Użytkownik, w związku z rejestracją Konta, zobowiązany jest do:
  1. podania wymaganych danych zgodnie z prawdą, pełnych, niewprowadzających w błąd i aktualnych na dzień dokonywania rejestracji,
  2. w przypadku rejestracji Konta na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej bądź w przypadku działania w imieniu innej osoby fizycznej – dysponowania stosownym uprawnieniem do reprezentacji tego rodzaju podmiotów,
  3. bieżącego aktualizowania danych podanych w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich każdorazowej zmiany,
  4. zachowania w tajemnicy Loginu i hasła dostępu do Serwisu,
  5. niedokonywania rejestracji więcej niż jednego Konta (nie dotyczy to przypadku zmiany Konta z Konta standard na Konto premium).

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości podanych w toku rejestracji danych Użytkownika.

 

§ 4.

Dezaktywacja Konta Użytkownika

 1. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do zaniechania korzystania z Serwisu, bez podawania przyczyny, poprzez dezaktywację Konta. Dezaktywacja Konta nie wiąże się dla Użytkownika z jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.

 

 1. Administrator Serwisu uprawniony jest, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika na podany przez niego w toku rejestracji adres e-mail, do zablokowania, a następnie, w przypadku nieusunięcia stwierdzonych naruszeń – dezaktywacji Konta Użytkownika w przypadku:
  1. stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu,
  2. stwierdzenia korzystania z Konta przez osoby nieuprawnione, bez zgody Użytkownika,
  3. podjęcia przez Użytkownika działań zakłócających funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania,
  4. stwierdzenia dokonania kilkukrotnej rejestracji Kont przez tego samego Użytkownika,
  5. stwierdzenia naruszenia przepisów obowiązującego prawa, w szczególności prawa autorskiego, uniemożliwiającego korzystanie z Serwisu,
  6. stwierdzenia przez Administratora nieużywania Konta (niezalogowania się w Serwisie) przez okres co najmniej 90 dni kalendarzowych.

§ 5.

Ogólne zasady korzystania z Serwisu PRESSUNITE

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów obowiązującego prawa.

 

 1. Przy korzystaniu z Serwisu zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań sprzecznych z celami jego funkcjonowania bądź zmierzających do naruszenia praw i interesów Administratora, innych Użytkowników bądź osób trzecich, a w szczególności:
  1. używanie oprogramowania lub sprzętu powodującego lub mogącego powodować zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu,
  2. dokonywanie kilkukrotnej rejestracji Kont przez tego samego Użytkownika, z wyłączeniem przypadku zmiany Konta z Konta standard na Konto premium,
  3. korzystanie z Kont innych Użytkowników,
  4. podejmowanie działań zmierzających do uzyskania dostępu do Loginów i haseł innych Użytkowników,
  5. korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora.

 

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Administratorowi i/lub innym Użytkownikom Serwisu na skutek podejmowania działań, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.

 

 1. PRESSUNITE dopuszcza możliwość umieszczania na stronach Serwisu reklam, w formie i na zasadach odrębnie ustalonych z reklamodawcą. Zamówienia na publikację reklam składane są za pośrednictwem Serwisu, w oparciu o znajdujące się na stronach Serwisu dane kontaktowe. Umieszczenie reklam w Serwisie jest odpłatne, na zasadach określonych w cenniku lub ustalonych indywidualnie pomiędzy właścicielem Serwisu i reklamodawcą. Warunkiem publikacji reklamy jest wyrażenie przez właściciela Serwisu zgody na jej publikację i zapłata przez reklamodawcę przewidzianego wynagrodzenia.

 

 1. PRESSUNITE nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam. Odpowiedzialność właściciela Serwisu dotyczy wyłącznie przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania względem reklamodawcy zobowiązań wynikających z zawartej umowy dotyczącej publikacji reklamy, o ile można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo. Kwota ewentualnego odszkodowania ograniczona jest do kwoty uiszczonego na rzecz właściciela Serwisu wynagrodzenia.

 

 1. Zakazane jest publikowanie w Serwisie reklam sprzecznym z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszających dobra osób trzecich. W takich przypadkach właściciel Serwisu uprawniony jest do odmowy zamieszczenia bądź wstrzymania emisji reklamy.

 

 1. Niezależnie od postanowień ust. 6, właściciel Serwisu uprawniony jest do odmowy publikacji bądź wstrzymania emisji reklamy w sytuacji, gdyby jej forma lub treść pozostawała w sprzeczności z interesami PRESSUNITE.

 

 1. Materiały pozwalające na publikację reklamy reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć Administratorowi Serwisu najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą publikacji. W tym samym terminie winna być dokonana płatność za zamówioną reklamę. Administrator Serwisu uprawniony jest do odmowy publikacji reklamy w przypadku niezachowania powyższego terminu. Powyższe dotyczy odpowiednio ewentualnych zmian w treści uprzednio zamieszczonej reklamy.

 

 1. Ewentualne reklamacje w zakresie dotyczącym zamówionych reklam rozpoznawane są na zasadach określonych w § 15 niniejszego Regulaminu.

 

§ 6.

Rodzaje Kont Użytkowników

 1. W ramach Serwisu dostępne są dwa rodzaje Kont Użytkowników:
  1. Konto standard – bezpłatne,
  2. Konto premium – płatne na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego Cennika.

 

 1. Konto standard umożliwia ograniczone korzystanie z funkcjonalności Serwisu. W Koncie standard dostępna jest wyłącznie funkcjonalność Presstransfer. Konto standard przeznaczone jest zarówno do Użytkowników Serwisu będących Twórcami, jak i Wydawcami.

 

 1. Konto premium umożliwia pełne korzystanie z funkcjonalności Serwisu, włącznie z podstawową funkcjonalnością Presstransfer. Poszczególne przypisane do Konta premium dodatkowe funkcjonalności zależą od rodzaju Użytkownika:
  1. dla Twórców przeznaczona jest funkcjonalność Pressoffer oraz wykorzystywane w Serwisie roboty i algorytmy (Robot monitorujący, Robot wyceniający),
  2. dla Wydawców przeznaczone są funkcjonalności: Pressorder, Pressgrouper i Pressexchange oraz wykorzystywane w Serwisie roboty i algorytmy (Robot monitorujący, Robot grupujący);

 

 

§ 7.

Funkcjonalności Serwisu

 1. Zakres korzystania z Serwisu i dostęp do poszczególnych oferowanych w ramach Serwisu funkcjonalności uzależniony jest od rodzaju Konta Użytkownika i sposobu korzystania z Serwisu (jako Twórca, czy jako Wydawca), stosownie do postanowień § 6 powyżej.

 

 1. W ramach Serwisu oferowane są następujące funkcjonalności:
  1. Presstransfer – umożliwiająca zawieranie pomiędzy Użytkownikami Serwisu umów licencyjnych niewyłącznych w odniesieniu do konkretnych Utworów oferowanych za pośrednictwem Serwisu,
  2. Pressoffer – umożliwiająca Użytkownikom Serwisu będącym Twórcami złożenie za pośrednictwem Serwisu oferty stworzenia konkretnego Utworu dla potrzeb potencjalnych odbiorców i udzielenia w tym zakresie licencji niewyłącznej bądź udzielenia licencji niewyłącznej do stworzonych wcześniej Utworów,
  3. Pressorder – umożliwiająca Użytkownikom Serwisu będącym Wydawcami zgłoszenie zapotrzebowania na określony Utwór i nabycie licencji niewyłącznej do korzystania z niego,
  4. Pressgrouper – umożliwiająca Użytkownikom Serwisu będącym Wydawcami definiowanie i grupowanie interesujących ich treści, a następnie nabycie praw do korzystania z Utworów na zasadach licencji niewyłącznej,
  5. Pressexchange – umożliwiająca stałą współpracę pomiędzy Użytkownikami Serwisu będącymi Wydawcami w zakresie wzajemnej wymiany Utworów i udzielania sobie nawzajem praw do korzystania z tych Utworów na zasadach licencji niewyłącznych.

 

 1. Dla potrzeb poszczególnych funkcjonalności Serwisu zostały stworzone odpowiednie wzory Umów licencyjnych, zawieranych za pośrednictwem Serwisu, szczegółowo opisane w § 11 niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 8.

Wykorzystanie dostępnych w Serwisie robotów i algorytmów

 1. Dla Użytkowników Serwisu posiadających Konto premium, istnieje możliwość skorzystania ze znajdujących się w Serwisie dodatkowych narzędzi w postaci robotów i algorytmów, ułatwiających pełne korzystanie z Serwisu, przy wykorzystaniu dodatkowych, zautomatyzowanych funkcji.

 

 1. Korzystanie ze wskazanych w ust. 1 dodatkowych narzędzi jest dobrowolne. Użytkownik rejestrujący Konto premium, w procesie rejestracji wyraża zgodę na wykorzystanie robota wyceniającego dla określenia wartości oferowanych Utworów.

 

 1. Dla Użytkowników Serwisu będących Twórcami przewidziana jest możliwość korzystania z następujących dodatkowych narzędzi:
  1. Robota monitorującego – narzędzie opisane w ust. 5 poniżej,
  2. Robota wyceniającego – narzędzie opisane w ust. 7 poniżej.

 

 1. Dla Użytkowników Serwisu będących Wydawcami przewidziana jest możliwość korzystania z następujących dodatkowych narzędzi:
  1. Robota monitorującego – narzędzie opisane w ust. 5 poniżej,
  2. Robota grupującego – narzędzie opisane w ust. 6 poniżej,
  3. Robota wyceniającego – narzędzie opisane w ust. 7 poniżej.

 

 1. Robot monitorujący stanowi stworzony przez Administratora Serwisu algorytm sieciowy, którego celem, w założeniu, jest weryfikacja całości bądź wybranych fragmentów Utworów (tekstów) pod kątem:

- ich dotychczasowego wykorzystania (funkcja informacyjna),

- ich podobieństwa do innych opublikowanych w sieci Utworów (funkcja antyplagiatowa),

- umożliwienia tworzenia aktualnych zestawień oferowanych treści (funkcja monitoringowa).

 

 1. Robot grupujący stanowi stworzone przez Administratora Serwisu uczące się narzędzie, którego celem jest wsparcie procesu grupowania treści poszukiwanych przez Wydawców w celu szybkiej i dokładnej oceny treści medialnych (opublikowanych i nieopublikowanych), oferowanych za pośrednictwem PRESSUNITE z punktu widzenia pożądanej tematyki, unikatowości, stosowanych sformułowań (zwrotów, wyrażeń) itp.

 

 1. Robot wyceniający stanowi stworzone przez Administratora Serwisu narzędzie umożliwiające w pełni zautomatyzowaną wycenę wartości finansowej Utworów oferowanych za pośrednictwem PRESSUNITE w oparciu o określone parametry.

§ 9.

Ogólne zasady publikacji i zamawiania Utworów.

 1. Serwis PRESSUNITE umożliwia Użytkownikom oferowanie Utworów na stronach internetowych Serwisu.

 

 1. Użytkownik Serwisu będący Twórcą decyduje o sposobie publikacji Utworu w Serwisie, wybierając jeden spośród następujących wariantów:
  1. publikacja całości Utworu,
  2. publikacja części (fragmentu) Utworu,
  3. publikacja wyłącznie tzw. lead (wprowadzenia) Utworu.

 

 1. Użytkownik Serwisu może samodzielnie określić wysokość wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji niewyłącznej na korzystanie z oferowanego Utworu bądź posłużyć się dostępnym w Serwisie Robotem wyceniającym.

 

 1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie, do czasu zawarcia Umowy Licencyjnej, dokonywać zmian w zakresie oferowanego Utworu, jak również w zakresie wysokości wynagrodzenia i sposobu publikacji.

 

 1. Serwis PRESSUNITE umożliwia również:
 1. składanie zamówień na nabycie praw do korzystania z danego Utworu (licencji) bądź opracowanie konkretnego Utworu a następnie udzielenie licencji,
 2. nawiązanie stałej współpracy w zakresie tworzenia Utworów,
 3. nawiązanie współpracy w zakresie wymiany Utworów pomiędzy Wydawcami.

 

 1. Zamówienia, o których mowa w ust. 5, składane są na dostępnych w Serwisie formularzach zamówień.

 

 1. Zamówienia na opracowanie Utworu, czy też nawiązanie stałej współpracy w zakresie tworzenia bądź wymiany Utworów kierowane mogą być do wszystkich bądź wybranych przez Użytkownika innych Użytkowników Serwisu, którzy w procesie rejestracji Konta wybrali daną specjalizację, pożądaną z punktu widzenia Użytkownika będącego Wydawcą.

 

 1. W przypadku niedokonania wyboru przez Wydawcę, zgodnie z ust. 7, Administrator Serwisu zastrzega możliwość wyboru Twórców (ewentualnie Wydawców – w przypadku wymiany Utworów), do których skierowane zostaną zawiadomienia o złożonym przez Wydawcę zamówieniu. Użytkownikowi, do którego nie zostało skierowane zawiadomienie, nie przysługują względem Administratora Serwisu jakiekolwiek roszczenia w związku z ewentualnym pominięciem go przy kierowaniu złożonych zamówień.

 

 1. Wyboru oferty na opracowanie Utworu dokonuje wyłącznie Użytkownik składający zamówienie. Użytkownik, którego oferta została wybrana, jest informowany jest o tym fakcie za pośrednictwem Serwisu. Pozostali Użytkownicy, do których skierowano zamówienie (zapytanie ofertowe) Wydawcy, informowani są za pośrednictwem Serwisu o nieprzyjęciu złożonych przez nich ofert.

 

 1. Z chwilą wyboru oferty, Użytkownik składający zamówienie (zapytanie ofertowe) i Użytkownik, którego oferta została wybrana, zobowiązani są do zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy Licencyjnej. W przypadku odmowy zawarcia Umowy, strona, która uchyla się od jej zawarcia, ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez drugą stronę, która liczyła na zawarcie Umowy (culpa in contrahendo), jak również za szkodę poniesioną przez Administratora na skutek niezawarcia Umowy.

 

 1. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Użytkownikami Serwisu w zakresie tworzenia, zamawiania czy współpracy w zakresie tworzenia bądź wymiany Utworów oraz kwestie szczegółowe związane z udzielaniem licencji określają, zawierane za pośrednictwem Serwisu, Umowy Licencyjne, opisane w § 11 niniejszego Regulaminu.

 

§ 10.

Zasady odpowiedzialności w odniesieniu do oferowanych

za pośrednictwem Serwisu Utworów

 1. PRESSUNITE nie przysługują jakiekolwiek prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do Utworów oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Administrator Serwisu nie ingeruje w treść oferowanych Utworów.

 

 1. Oferując Utwór za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik będący Twórcą zapewnia, że:
  1. posiada w stosunku do tego Utworu pełne i pozbawione jakichkolwiek wad prawnych i faktycznych prawa, w szczególności autorskie prawa majątkowe,
  2. Utwór nie narusza jakichkolwiek przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawa autorskiego, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej itp.,
  3. Utwór nie zawiera jakichkolwiek treści zakazanych z punktu widzenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  4. Utwór nie zawiera jakichkolwiek treści naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  5. Utwór nie narusza powszechnie przyjętych dobrych obyczajów,
  6. Utwór w jakikolwiek sposób nie narusza i nie zagraża naruszeniem interesom Administratora Serwisu.

 

 1. Wszelką odpowiedzialność za ewentualne naruszenie sformułowanych w ust. 2 zobowiązań oraz za treści zawarte w Utworach ponosi oferujący je za pośrednictwem Serwisu Użytkownik.

 

 1. PRESSUNITE jako Administrator Serwisu w żadnym momencie nie nabywa ani nie przejmuje w inny sposób jakichkolwiek praw do Utworów oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

 

 1. Administrator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód związanych z nabyciem za pośrednictwem Serwisu Utworów, w szczególności, jeżeli nabyte Utwory zawierały określone wady prawne lub faktyczne.

 

 1. Administrator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umów Licencyjnych zawieranych za pośrednictwem Serwisu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie takiej Umowy spowodowane było z wyłącznej winy Administratora Serwisu jako pośrednika przy transakcjach dokonywanych za pośrednictwem Serwisu.

 

 

§ 11.

Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu. Charakter udzielanych licencji

 1. Serwis PRESSUNITE umożliwia zawieranie za jego pośrednictwem pomiędzy Użytkownikami Serwisu Umów Licencyjnych. Umowy Licencyjne zawierane są wyłącznie w formie elektronicznej, bez potwierdzania ich treści w formie pisemnej.

 

 1. Za pośrednictwem Serwisu mogą być zawierane następujące rodzaje Umów Licencyjnych:
  1. podstawowa umowa licencyjna niewyłączna – opisana szczegółowo w ust. 3 poniżej, stanowiąca podstawowy rodzaj umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu,
  2. umowa o stworzenie Utworu i udzielenie licencji niewyłącznej – opisana szczegółowo w ust. 4 poniżej, stanowiąca podstawę stworzenia konkretnego Utworu na zamówienie Użytkownika Serwisu będącego Wydawcą,
  3. umowa stałej współpracy w zakresie tworzenia Utworów i udzielania licencji niewyłącznej – opisana szczegółowo w ust. 5 poniżej, stanowiąca podstawę nawiązania stałej współpracy pomiędzy Użytkownikiem Serwisu będącym Wydawcą a Użytkownikiem Serwisu będącym Autorem,
  4. umowa stałej współpracy w zakresie wymiany Utworów i wzajemnego udzielania licencji niewyłącznej – opisana szczegółowo w ust. 6 poniżej, stanowiąca podstawę współpracy pomiędzy Użytkownikami Serwisu będącymi Wydawcami w zakresie wymiany oferowanych przez nich Utworów.

 

 1. Podstawowa umowa licencyjna dotyczy konkretnych, istniejących już Utworów i może być zawarta zarówno z inicjatywy Użytkownika będącego Twórcą (licencjodawcy) jak i Użytkownika będącego Wydawcą (licencjobiorcy). Strony zawierające wskazaną umowę uprawnione są do modyfikowania postanowień zawartych w udostępnionym w Serwisie wzorze wyłącznie w zakresie w nim określonym, poprzez wypełnienie załącznika nr 2 do umowy. Strony zobowiązane są ponadto do wprowadzenia szczegółowego opisu Utworu stanowiącego przedmiot umowy, poprzez odpowiednie wypełnienie załącznika nr 1 do umowy.

 

 1. Umowa o stworzenie Utworu i udzielenie licencji niewyłącznej służy do określenia zasad współpracy pomiędzy Użytkownikiem Serwisu będącym Wydawcą (zamawiający) a Użytkownikiem Serwisu będącym Twórcą (wykonawca) w zakresie stworzenia w przyszłości na zamówienie Wydawcy konkretnego Utworu przez Twórcę, przy wykorzystaniu funkcjonalności Pressorder. Strony zawierające wskazaną umowę uprawnione są do modyfikowania postanowień zawartych w udostępnionym w Serwisie wzorze wyłącznie w zakresie w nim określonym, poprzez wypełnienie załącznika nr 2 do umowy. Szczegółowy opis zamawianego Utworu powinien być zawarty w załączniku nr 1 do umowy, wypełnianym przez Wydawcę (zamawiającego).

 

 1. Umowa stałej współpracy w zakresie tworzenia Utworów i udzielania licencji niewyłącznej służy do nawiązania pomiędzy Użytkownikiem Serwisu będącym Wydawcą (zamawiający) a Użytkownikiem Serwisu będącym Twórcą (wykonawca) stałej współpracy dotyczącej stworzenia określonych Utworów w przyszłości. Umowa może być zawarta zarówno z inicjatywy Twórcy (wykonawcy), poprzez wypełnienie formularza oferty stanowiącego załącznik do umowy bądź z inicjatywy Wydawcy (zamawiającego), poprzez wypełnienie formularza zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do umowy. Strony zawierające wskazaną umowę uprawnione są do modyfikowania postanowień zawartych w udostępnionym w Serwisie wzorze wyłącznie w zakresie w nim określonym, poprzez wypełnienie załącznika nr 2 do umowy. W związku z charakterem zawieranej umowy, która nie określa szczegółowo Utworów, co do których udzielona zostanie licencja, po wykonaniu Utworów strony zobowiązane są do odpowiedniego wypełnienia protokołu odbioru, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

 

 1. Umowa stałej współpracy w zakresie wymiany Utworów i wzajemnego udzielania licencji niewyłącznej służy do nawiązywania pomiędzy Użytkownikami Serwisu będącymi Wydawcami stałej współpracy polegającej na wymianie Utworów (istniejących lub stworzonych w przyszłości), w oparciu o ustalone pomiędzy stronami zasady, w tym określony parytet wymiany. Strony zawierające wskazaną umowę uprawnione są do modyfikowania postanowień zawartych w udostępnionym w Serwisie wzorze wyłącznie w zakresie w nim określonym, poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do umowy. Celem określenia Utworów stanowiących przedmiot wymiany, Strony zobowiązane są do odpowiedniego wypełnienia formularza zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. W związku z charakterem zawieranej umowy, która nie określa szczegółowo Utworów, co do których Strony udzielają sobie wzajemnie licencji niewyłącznej, strony zobowiązane są do odpowiedniego wypełnienia protokołu wymiany, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

 

 1. W komparycjach każdej z Umów Licencyjnych zawieranych za pośrednictwem Serwisu, Strony zobowiązane są podać swoje pełne dane pozwalające na ich właściwą identyfikację, zgodnie z zamieszczoną na stronie Serwisu odrębną instrukcją.

 

 1. W odniesieniu do każdej z zawieranych za pośrednictwem Serwisu Umów Licencyjnych generowany jest odrębny identyfikator umowy PRESSUNITE na potrzeby Administratora Serwisu.

 

 1. Zawierając Umowę Licencyjną za pośrednictwem Serwisu strony w pełni akceptują fakt, że Administrator Serwisu będzie miał dostęp do ich treści (w tym treści załączników), w szczególności w celu weryfikacji kwoty ustalonego wynagrodzenia bądź wartości przedmiotu wymiany.

 

 1. Umowa Licencyjna zawierana jest z chwilą akceptacji jej postanowień przez obie strony, w sposób określony na stronie Serwisu. W przypadku podstawowej umowy licencyjnej warunkiem jej obowiązywania jest zapłata na rzecz licencjodawcy ustalonego pomiędzy stronami wynagrodzenia.

 

 1. Administrator Serwisu w jakimikolwiek przypadku nie jest stroną zawieranych pomiędzy Użytkownikami Umów Licencyjnych.

 

 1. Dokonując modyfikacji postanowień zawartych we wzorach Umów Licencyjnych, w tym również dokonując wyboru któregoś z proponowanych we wzorach wariantów postanowień, Użytkownicy Serwisu zobowiązani są zapewnić, aby zawierana umowa była zgodna z przepisami prawa, któremu w konkretnym przypadku, zgodnie z wolą stron, będzie podlegać. W szczególności, dokonując wyboru właściwego dla umowy prawa, Użytkownicy Serwisu zobowiązani są zapewnić, aby z punktu widzenia przepisów tego prawa, zawierana umowa mogła być skutecznie zawarta.
 2. Użytkownicy Serwisu w pełni akceptują, że zawierane za pośrednictwem Serwisu Umowy Licencyjne (jako, że nie są zawierane w formie pisemnej) nie przenoszą na licencjobiorcę (nabywcę licencji) jakichkolwiek praw autorskich do Utworów, a jedynie umożliwiają zgodne z prawem korzystanie z Utworów na zasadach licencji niewyłącznej, co oznacza, że licencjodawca (Twórca) w dalszym ciągu uprawniony będzie do rozporządzania Utworem nawet w zakresie pól eksploatacji wyraźnie wskazanych w zawieranej Umowie Licencyjnej.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące praw autorskich, w tym możliwości zawierania umów ich dotyczących drogą elektroniczną, zawarte są w dostępnym na stronach Serwisu materiale informacyjnym przeznaczonym dla Użytkowników Serwisu.

 

 

§ 12.

Opłaty i prowizje. Metody płatności

 1. Założenie i korzystanie przez Użytkowników z Konta standard jest bezpłatne.

 

 1. Założenie i korzystanie przez Użytkowników z Konta premium jest płatne na zasadach określonych w cenniku dostępnym na stronach Serwisu..

 

 1. W szczególnych przypadkach Administrator może ustalić wysokość opłat za korzystanie z Serwisu na poziomie niższym niż wynikający z cennika.

 

 1. Dokonywane przez Użytkowników Serwisu na rzecz PRESSUNITE płatności potwierdzane są wystawianymi przez właściciela Serwisu fakturami VAT.

 

 1. Serwis PRESSUNITE umożliwia Użytkownikom dokonywanie płatności w następujących formach:

- przelew (online i tradycyjny),

- za pomocą systemu płatności PAY PAL,

- w innej formie ustalonej odrębnie w ramach oddzielnej umowy pomiędzy właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, przewidującej odroczoną płatność za świadczone usługi.

 

 

 

 

 

 

 

§ 13.

Zakres odpowiedzialności Administratora w związku z funkcjonowaniem Serwisu

 1. Administrator zobowiązuje się zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych usług, w szczególności sprawując techniczny nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innymi okolicznościami od niego niezależnymi, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników lub wyrządzenie innego rodzaju szkody.

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez wysłanie wiadomości systemowej na adresy poczty elektronicznej podane podczas rejestracji.

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami PRESSUNITE.

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, w szczególności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

 

 1. Użytkownik umieszcza na swoim Koncie wszelkie treści wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem prawa do wizerunku, w szczególności w związku z opublikowaniem przez Użytkownika zdjęć lub wizerunku tych osób bez ich zgody. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w Serwisie przez jej Użytkowników.

 

 1. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji), czy dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do wizerunku) w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Administratora przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce Administratora lub, w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Administratora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Administratorowi. Zobowiązuje się także zwolnić Administratora z odpowiedzialności oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Administrator poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem, które ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Utworów oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 14.

Dane osobowe. Polityka prywatności

 1. Wszelkie dane osobowe Użytkowników podane przez nich w procesie rejestracji lub w związku z korzystaniem z Serwisu, są zbierane i przetwarzane przez właściciela Serwisu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz z zachowaniem zasad wynikających z Polityki Prywatności.

 

 1. Poprzez akceptację Regulaminu i rejestrację Konta w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji i zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług oraz dokonywania rozliczeń związanych ze świadczonymi usługami. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto wykorzystywane w celach marketingowych i do kontaktowania się z Użytkownikami.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Internetowa Platforma Prasowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Administrator Serwisu).

 

 1. Użytkownik ma pełny dostęp do swoich danych osobowych. Użytkownik może w dowolnym czasie zaktualizować swoje dane osobowe podane w toku rejestracji Konta lub w związku z korzystaniem z Serwisu. Ponadto Użytkownik może w każdym czasie żądać usunięcia zgromadzonych danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skierowanie takiego żądania równoznaczne jest z zaniechaniem korzystania z Serwisu i powodować będzie dezaktywacje Konta.

 

 1. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego podanych przy rejestracji danych osobowych stosownymi dokumentami. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora co do jej prawdziwości, może on odmówić zawarcia umowy.

 

 1. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

 

 1. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych, Administrator uprawniony jest do:
 1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
 2. natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

 

 1. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies. Przez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, co pozwala rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji oraz umożliwia optymalizację korzystania ze stron Serwisu. Administrator stosuje dwa rodzaje plików cookies:

- sesyjne, które są plikami tymczasowymi i pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

- stałe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

 

 1. Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora zgodnie z zasadami Polityki Prywatności. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na określone funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 

 1. Administrator wykorzystuje, zbierane w trakcie połączeń internetowych, adresy IP Użytkowników w celach technicznych oraz na potrzeby zabezpieczenia dokonywanych za pośrednictwem Serwisu transakcji.

 

§ 15.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli świadczone przez PRESSUNITE usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

 

 1. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza z działu kontakt. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane osobowe Użytkownika, nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia informacji uzupełniających przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 

 1. Reklamacje winny być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia okoliczności uzasadniających ich złożenie.

 

 1. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli z jej treści wynikać będzie, że u podstaw jej złożenia leżała nieznajomość postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. Administrator może ponadto odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie terminu wskazanego w ust. 3.

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

 

 1. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

 

 1. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika bądź listem poleconym na adres wskazany przez Użytkownika.

 

 

§ 16.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w następujących przypadkach:
  1. w razie zmian związanych z organizacją i funkcjonowaniem Serwisu,
  2. w razie potrzeby wprowadzenia zmian technologicznych,
  3. w razie potrzeby dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa.

 

 1. W przypadku planowanego dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu, uwzględniającego planowane zmiany, na stronach Serwisu na co najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.

 

 1. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest ponowne zaakceptowanie Regulaminu w całości, uwzględniającego wprowadzone zmiany. W przypadku gdy Użytkownik oraz osoba korzystająca z serwisu Pressunite nie zgadza się na nowe brzmienie Regulaminu, może we wskazanym powyżej terminie wypowiedzieć umowę korzystania z usług świadczonych przez Internetowa Platforma Prasowa sp. z o.o. w trybie natychmiastowym, poprzez pisemny bądź e-mailowy kontakt ze spółką Internetowa Platforma Prasowa sp. z o.o.

 

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.